අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අදත් | දිනමිණ

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අදත්

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරු 5.00 ට පැවැත් වීමට නියමිතව ඇත
 
පසුගිය 17 වැනි දා අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඉන් අනතුරුව 18 වැනි දා සිට අද දක්වා අයවැය දෙවනවර කියවීමේ විවාදය පැවැත් විය.
 
ලබන සඳුදා සිට අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදය ආරම්භ වේ.
 
එය ලබන මස 10 වැනි දා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය
 
අයවැය කාරක සභා අවස්ථා ඡන්ද විමසීම ලබන මස 10 වැනි දා පස්වරු 5.00 ට පැවැත්වීමට නියමිතය.

නව අදහස දක්වන්න