රාජ්‍ය අමාත්‍ය සීතා අරඹේපොල රත්නපුර තාක්ෂණික විද්‍යාලය නිරීක්ෂණය කරයි | දිනමිණ

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සීතා අරඹේපොල රත්නපුර තාක්ෂණික විද්‍යාලය නිරීක්ෂණය කරයි

නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක රත්නපුර තාක්ෂණික විද්‍යාලයේ  ( College of technology ) නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සදහා ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය ජනවාරි 12 වන දින එක් විය.
 
 නව නිපැයුම් සොයාගන්නා සහ අදහස් ඇති ග්‍රාමීය තරුණ ප්‍රජාවට ඔවුනගේ නිපුණතාවන් සංවර්ධනය කරගැනීමට, අදහස් හුවමාරු කරගැනීමට සහ එය ඉදිරිපත් කිරීමේදි පැන නගින ගැටළු සම්බන්ධව එහිදී සිසු දරුවන් සමඟ සුහදව අදහස් හුවමාරු කරගත් අමාත්‍යතුමිය දරුවන්ගේ දැනුම සහ හැකියා පුළුල් කිරීම  වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වැඩසටහන් පිළිබඳව නිළධාරීන් සමග සාකච්ඡා කළාය.
 
ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගාසිටුවීමට සමගාමීව ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල  සැඟවුනු කුසලතාවන් සහිත දරුදැරියන් තරුණ තරුණියන් සොයා නවෝත්පාදකයින් ලෙස දැයට දායාද කිරීමට නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ  හා නව නිපැයුම් අමාත්‍යංශය දැනටමත් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් දියත් කරමින් සිටින අතර වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට සමගාමීව පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ වෘත්තීමය ප්‍රවේශයක් ගොඩනගාලීමටද මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටියි.

නව අදහස දක්වන්න