සාමාන්‍ය රක්ෂණයේ ප්‍රමුඛයා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් | දිනමිණ

සාමාන්‍ය රක්ෂණයේ ප්‍රමුඛයා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 2020 වර්ෂය අවසානයේ සාමාන්‍ය රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වෙළෙඳපොළ ප්‍රමුඛයා බවට පත් වෙමින් රක්ෂණයේ දැවැන්තයා ලෙස සිය ආධිපත්‍ය නැවත තහවුරු කර ගැනීමට සමත්ව තිබේ.

සාමාන්‍ය රක්ෂණ වෙළෙඳපොළ තුළ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 20.3% ක වෙළෙඳපොළ කොටසකට හිමිකම් කියන අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 වන දිනෙන් අවසන් වන වසර සඳහා රු. මිලියන 20,163ක වාරික ආදායමක් වාර්තා කිරීමට සමත්ව තිබේ.

එමෙන්ම සාමාන්‍ය රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනය -1.5 ක අගයක් ගනිද්දී ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 6%ක වර්ධනයක් අත් කර ගැනීමට සමත්ව තිබේ.

මෝටර් රථ නොවන රක්ෂණ කාණ්ඩය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් රු. මිලියන 8,357ක වාරික ආදායමක් සමගින් 38%ක වර්ධනයක් අත් කර ගැනීමට සමත්ව තිබෙන අතර මෝටර් රථ රක්ෂණ කාණ්ඩය රු. මිලියන 11,806 ක වාරික ආදායමක් වාර්තා කරමින් එම කාණ්ඩයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්ව තිබේ.

සාමාන්‍ය රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්වීම සඳහා මෝටර් රථ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතම සන්නාමය වන ‘ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෝටර් ප්ලස් ‘ සෘජුව දායකත්වය දක්වන ලද අතර ‘ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෝටර් ප්ලස් ‘ වෙතින් මෝටර් රථ රක්ෂණ වෙළෙඳපොළ තුළ පවත්නා සුවිශේෂී රක්ෂණ අවශ්‍යතාවලට අනුකුලව නවමු රක්ෂණ සැලසුම් රැසක් හඳුන්වා දෙමින් මෝටර් රථ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තුළ පාරිභෝගිකයාට වඩාත් පුළුල් පහසුකම් සැපයීමට සමත්ව සිටී.

 

නව අදහස දක්වන්න