මුතුරාජවෙල අභයභූමිය පරිසර අමාත්‍යාංශය සහ නාගරික සංවර්ධනය යටතට | දිනමිණ

මුතුරාජවෙල අභයභූමිය පරිසර අමාත්‍යාංශය සහ නාගරික සංවර්ධනය යටතට

මුතුරාජවෙල තෙත් අභයභූමිය වහාම පරිසර අමාත්‍යාංශය හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටතට පවරාගෙන සංවර්ධනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මුතුරාජවෙල අධි සංවේදී පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීමට අවධානය යොමු කළ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ තෙත් අභයභූමිය වහාම පරිසර අමාත්‍යාංශය හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටතට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන්නැයි උපදෙස් දුන් බව පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව මුතුරාජවෙල තෙත් අභයභූමිය දෙස් හා විදෙස් සංචාරක ආකර්ෂණීය පරිසර පද්ධතියක් දක්වා සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන බවත්, මේ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් රජය මගින් දීමට ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බවත් ඇමැතිවරයා පැවසීය.

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

නව අදහස දක්වන්න