කොවිඩ් මරණ ආදාහනය සඳහා රජයෙන් මුදල් | දිනමිණ

කොවිඩ් මරණ ආදාහනය සඳහා රජයෙන් මුදල්

කොවිඩ් වැළදී මිය යන පුද්ගලයින්ගේ ආදාහන කටයුතු සඳහා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ආදාහනාගාර සඳහා වැය වන මුදල් ලබා දීමට විෂය භාර අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා තීරණය කර ඇත
 
අගෝස්තු 31 දක්වා සිදු කළ කොරෝනා මරණ 2417 ක් සඳහා එක් මරණයක් වෙනුවෙන් රුපියල් 5000 බැගින් ප්‍රථම අදියරේ දී ලබා දී ඇත
 
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න