අද (14) දින එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන | දිනමිණ

අද (14) දින එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන

කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන එන්නත්කරණ වැඩසටහන අද (14) දිනයේ දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන රාශියක දී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි
 
එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන පහතින් දැක්වෙයි
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න