අද(15) දින එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන | දිනමිණ

අද(15) දින එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන

කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන එන්නත්කරණය අද (15) දිනය තුළ ද දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන රාශියක දී සිදු කරනු ලැබේ
 
එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන පහතින් දැක්වෙයි
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න