මානලෙම්බුවේ කහ සාරයි | දිනමිණ

මානලෙම්බුවේ කහ සාරයි

බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මානලෙම්බුව කොස්ගහගොඩ වසමේ සමෘද්ධිලාභීන් කහ වගාව ඉතා සාර්ථක අන්දමින් සිදු කර තිබේ. මේ කහ වගාව නිරීක්ෂණය කිරීමේ අවස්ථාවට මානෙලෙම්බුව කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරි ආර්.එල්. රූපරත්න, ග්‍රාම නිලධාරි ආර්.එල්.එස්. කුමාරි, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි එන්.එම්. නදී වත්සලා, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි කේ. අයාල් සුරංග යන මහත්ම මහත්මීහු එක්ව සිටියහ.

ඒ.එම්.සරත් කුමාර - බිංගිරිය මධ්‍යම සමූහ

නව අදහස දක්වන්න