අද  (21) දවසේ එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන | දිනමිණ

අද  (21) දවසේ එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන

රජය විසින් කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා සිදු කරනු ලබන එන්නත්කරණය අද (21) දිනයේ ද දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන රාශියක දී ක්‍රියාත්මක කරන බව නිවේදනය කරයි
 
එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන පහතින් දැක්වෙයි
 
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න