ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් සීමිතව යළි අරඹයි | දිනමිණ

ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් සීමිතව යළි අරඹයි

ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පීඑල්සී ආයතනයේ ව්‍යාපාර කටයුතු සීමිත ලෙස නැවත ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවසර දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින්, ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පීඑල්සී ආයතනය, ‘බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා වන ප්‍රධාන සැලැස්මට‘ අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව අධ්‍යයනය කිරීමේ අරමුණින් 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනතේ 31(5)(අ) වන වගන්තිය ප්‍රකාරව, ඊයේ (13) සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි මාස 6ක සීමිත කාල සීමාවක් සඳහා, එම ආයතනයේ ව්‍යාපාර කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට අවසර දුන් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පීඑල්සී ආයතනයේ කටයුතු තවදුරටත් කළමනාකරණය කිරීමට සහ ඉහත සඳහන් ක්‍රියාවලියට අදාළ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සහ පහසුකම් සැලසීමට මුදල් මණ්ඩලය මඟින් පත් කරන ලද කළමනාකරණ මණ්ඩලය වෙත බලය පවරා ඇති අතර, ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පීඑල්සී ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරුන් බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා හෝ කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් බලය පවරනු ලබන කාර්යයන් පමණක් ඉටු කරයි.

ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පීඑල්සී ආයතනය ඉහත සඳහන් ‘බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා වන ප්‍රධාන සැලැස්මට‘ අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම හා සම්බන්ධ කටයුතු හැර කිසිදු ආකාරයක මූල්‍ය ව්‍යාපාර හෝ වෙනත් ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යෑමට එම ආයතනය වෙත අවසර දී නැති බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මහජනතාව වෙත දැනුම් දෙයි. ඒ අනුව ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පීඑල්සී ආයතනය සමඟ පවත්නා ගිවිසුම්ගත බැඳීම්වලට අදාළ පියවීම් හැර එම ආයතනයේ මුදල් තැන්පත් කිරීම හෝ ආයතනය සමඟ වෙනත් කිසිදු ආකාරයකින් ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීමෙන් වළකින ලෙස මහජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අතර, ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පීඑල්සී ආයතනයෙන් ණය ගත් පාර්ශ්වයන් හෝ ආයතනය වෙත ගෙවීම් කිරීමට ඇති අනෙකුත් පාර්ශ්වයන් සිය ගිවිසුම්ගත බැඳීම්වලට අදාළ පියවීම් එම ආයතනය නමින් පවතින සම්පත් හා කොමර්ෂල් බැංකු ගිණුම් හරහා පමණක් කළ යුතු අතර, එම සියලු ගෙවීම් සම්බන්ධව වාර්තා පවත්වා ගැනීම තුළින්, ගෙවීම් නිසි පරිදි නොකිරීම හේතුවෙන් ඇති විය හැකි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග මඟ හරවා ගන්නා ලෙසද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දැනුම් දෙයි.

මහින්ද අලුත්ගෙදර

නව අදහස දක්වන්න