ඉන්දීය යුද හමුදා ප්‍රධානි ජෙනරාල් මනෝජ් මුකුන්ද් නාරාවන මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ඊයේ (13) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වූ අයුරු | දිනමිණ

ඉන්දීය යුද හමුදා ප්‍රධානි ජෙනරාල් මනෝජ් මුකුන්ද් නාරාවන මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ඊයේ (13) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වූ අයුරු

නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ඉන්දීය යුද හමුදා ප්‍රධානි ජෙනරාල් මනෝජ් මුකුන්ද් නාරාවන මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ඊයේ (13) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වූ අයුරු. යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ද මෙහි සිටියි.

නව අදහස දක්වන්න