දිස්ත්‍රික්ක 07 කට නායයෑම් අනතුරු | දිනමිණ

දිස්ත්‍රික්ක 07 කට නායයෑම් අනතුරු

වැසි සහිත කාලගුණයත් සමග දිස්ත්‍රික් හතකට නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත.
 
ඒ අනුව කොළඹ ,කළුතර ,මහනුවර ,කුරුණෑගල,මාතලේ ,නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයකටයි නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙයි

නව අදහස දක්වන්න