නව ගුවන් පාලම් 04 ක් ඉදිකිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය | දිනමිණ

නව ගුවන් පාලම් 04 ක් ඉදිකිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

මෙරට යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම යටතේ හංගේරියාවේ එක්සීම් බැංකුව හරහා සහන මුල්‍ය සහයෝගීතා ගිවිසුමකට එළඹ ඇත
 
මෙම වැඩසටහන යටතේ මේ වන විට කොහුවල සහ ගැටඹේ ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතීන් ආරම්භ කර ඇත
 
මෙම ව්‍යාපෘතීන් වලට අමතරව ජාතික මාර්ග ජාලයේ මුත්තෙට්ටුගල දුම්රිය හරස් මාර්ගය සහ හිරිපිටිය හන්දිය ,පස්යාල මංසංධිය ,මීගමුව මරියෙස්ටෙලා මං සන්ධිය සහ තලවතුගොඩ මංසන්ධිවල ඇති වන මාර්ග තදබදය අවම කිරීමට එම ස්ථාන වල ගුවන් පාලම් 04 ක් ඉදිකිරීමට මහා මාර්ග අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත
 

නව අදහස දක්වන්න