අද විදුලි කප්පාදුව සිදුවන අන්දම | දිනමිණ

අද විදුලි කප්පාදුව සිදුවන අන්දම

අද (09) පැය 3යි මිනිත්තු 20ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අවසර ලබා දී තිබේ.
 
ඒ අනුව A , B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P, Q,R,S,T,U,V,W යන කලාප සඳහා උදෑසන 9.00 සිට සවස 5.00 දක්වා පැය 2ක් සහ සවස 5.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා පැය 1යි මිනිත්තු 20ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කෙරේ.
 
ඊට අමතරව M,N,O,X,Y,Z යන කලාප සඳහා අලුයම 5.00 සිට උදෑසන 8.00 දක්වා පැය 3ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදුවේ.
 
CC කලාපය සඳහා උදෑසන 6.00 සිට උදෑසන 9.00 දක්වා පැය 3ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නියමිතය.

නව අදහස දක්වන්න