මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය පැනවෙයි | දිනමිණ

මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය පැනවෙයි

 

මුළු දිවයිනම ආවරණය පරිදි පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබේ.
 
මීට පෙර බස්නාහිර පළාතටම පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබුණි

 

 

 

නව අදහස දක්වන්න