ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලයේත් ඔසුසැල් විවෘතයි | දිනමිණ

ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලයේත් ඔසුසැල් විවෘතයි

දැනට ක්‍රියාත්මකව පවතින ඇඳිරි නීති තත්ත්වය තුළ වුවද රෝගී ප්‍රජාවට හදිසි ප්‍රතිකාර සහ ඖෂධ ලබා ගැනීම අපහසුතාවයකින් තොරව ඉටු කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක පවතින කාලයේ වූවද පුද්ගලික සාත්තු නිවාස ,ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සහ ඖෂධ අලෙවිසැල් විවෘතව තැබීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් තුමා විසින් අවසර ලබා දී තිබෙයි
 
මේ අනුව මෙම කාලය තුළ රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික ඔසුසල් ආදිය විවෘතව තැබීමට අවසර ලබා දී තිබෙයි
 

නව අදහස දක්වන්න