දුර ගමන් දුම්රිය කිහිපයක් හෙට ධාවනයට | දිනමිණ

දුර ගමන් දුම්රිය කිහිපයක් හෙට ධාවනයට

හෙට (14) දිනයේ සිට දුරගමන් සේවා කිහිපයක් ධාවනය කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි
 
ඒ අනුව සැලසුම් කර ඇති දුම්රිය ධාවන කාලසටහන් පහතින් දැක්වෙයි
 
 
 
 
 

නව අදහස දක්වන්න