ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන තුරු ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍ය පහසුකම් නෑ | දිනමිණ

ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන තුරු ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍ය පහසුකම් නෑ

ලෝක බැංකුවෙන් තීරණයක්

නිශ්චිත සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ක්‍රියාත්මක වනතුරු ශ්‍රී ලංකාවට නව මූල්‍ය පහසුකම් දීමට සැලසුම් නොකිරීමට ලෝක බැංකුව තීරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ගැන සැලකිලිමත් වන අතර, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා සුදුසු ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ උපදෙස් දීමේ දී අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කරන බව ද ලෝක බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා තිබේ.

ඒ සඳහා ආර්ථිකමය ස්ථාවරත්වය ඇති කර ගැනීම සඳහා වන නිශ්චිත ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවක් ශ්‍රී ලංකාව විසින් සකස් කර ගත යුතු බව පෙන්වා දෙන ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා දැනටමත් අනුමත කර ඇති ඇතැම් මූල්‍ය ව්‍යාපෘති නැවත සමාලෝචනය කර එම මූල්‍ය සහාය ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ඖෂධ මෙන්ම දිළිඳු ජනතාව සඳහා සහන දීම, ගොවීන් සහ කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා අවශ්‍ය සහන දීම සඳහා යොමු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ද පවසා ඇත.

මහින්ද අලුත්ගෙදර

නව අදහස දක්වන්න