විදුලි සෝපාන අලුත්වැඩියාවට සිනෙක් කැම්පස් වෙතින් නව පාඨමාලාවක් | දිනමිණ

විදුලි සෝපාන අලුත්වැඩියාවට සිනෙක් කැම්පස් වෙතින් නව පාඨමාලාවක්

මෙරට අධ්‍යාපන ඉතිහාසයේ පළමු වරට සිනෙක් කැම්පස් විදුලි සෝපාන කාර්මිකයන් පුහුණු කිරීමේ පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරයි. මිලියන ගණනක ආයෝජනයක් කරමින් සජීවි හා ක්‍රියාකාරි විදුලි සෝපානයක් සිනෙක් කැම්පස්හි ස්ථාපනය කරමින් මේ පාඨමාලාවේ ඉගැන්වීම් කටයුතු වඩාත් ප්‍රායෝගිකව කරයි. මෙරට කීර්තිමත් විදුලි සෝපාන මෙහෙයුම් ආයතනයක් වන එයිට්කන්ස්පෙන්ස් ආයතනය හා සිනෙක් කැම්පස් ඒකාබද්ධව මේ පාඨමාලාවේ පුහුණුවීම් කටයුතු කරයි. විදුලි සෝපාන ස්ථාපනය, අලුත්වැඩියාව හා සේවා මෙහෙයුම් කිරීම, කාර්මික දෝෂවලට ලක් වූ ඒවා පිළිසකර කිරීම, උපාංග හා අමතර කොටස් ඇණවුම් කිරීම ආදි මේ විෂයට අදාළ සියලු දේ ප්‍රායෝගිකව උගන්වන මෙරට එකම සහ විශිෂ්ටම විදුලි සෝපාන අලුත්වැඩියා පාඨමාලාව මෙයයි.

විදුලි සෝපාන ස්ථාපනය හා නඩත්තු කිරීමේ කාර්මිකයන් සඳහා මෙරට සහ විදේශවල විශාල ඉල්ලුමක් ඇති බැවින් මේ පාඨමාලාව හදාරන සිසුන්ට ලොව පුරා ඉහළ වැටුප් සහිත රැකියා අවස්ථා ලබා ගත හැකිය. සාමාන්‍ය පෙළ සමත් සිසුන්ට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකිය. පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන සිසුන්ට වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ජාතික පිළිගැනීමක් සහිත NVQ Level 3 හා 4 මට්ටමේ සහතිකයක් පිරිනමයි. න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් සහිත ත්‍රෛමාසික පාඨමාලාව අවසානයේදි පිරිනමන මේ සහතිකය විදේශ රැකියා සඳහා ඉහළ සුදුසුකමකි. දැනට ක්ෂේත්‍රයේ යෙදී සිටින අයට ද විධිමත් සහතිකයක් ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ පාඨමාලාවට අයදුම් කළ හැකිය. අධ්‍යාපන සහතිකවලට අමතරව වෘත්තීය පුහුණුව ලත් විධිමත් වෘත්තිකයන් සමාජයට දායාද කිරීමේ අරමුණින් මෙවැනි වෘත්තීය පාඨමාලා ඉදිරියේදී ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිනෙක් කැම්පස් සූදානම්ය. සිනෙක් කැම්පස් ප්‍රධානි කැප්ටන් අජිත් පීරිස් මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ සිනෙක් කැම්පස් විදුලි ඉංජිනේරු අංශ භාර ඉංජිනේරු රංජිත් ගුණවර්ධන මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ මේ පාඨමාලාව පැවැත්වේ.

 

නව අදහස දක්වන්න