දුම්වැටි අලෙවිය 5%කින් ඉහළ ගිහින් | දිනමිණ

දුම්වැටි අලෙවිය 5%කින් ඉහළ ගිහින්

සුභාෂිණී සේනානායක

ලංකා දුම්කොළ සමාගම

ඉකුත් මාර්තු 31න් අවසන් වූ කාර්තුව 2021 වසරේ එම කාර්තුව සමඟ සැසඳීමේදී දුම්වැටි අලෙවිය සියයට පහකින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ලංකා දුම්කොළ සමාගම පවසයි.

එම සමාගම මුල් කාර්තුවේදී උපයා ඇති බදු පසු ලාභය රුපියල් බිලියන 4.18ක් ලෙස සමාගම නිකුත් කළ මූල්‍ය වාර්තාවේ දක්වා ඇත.

එම සමාගම විසින් 2022 මාර්තු 31න් අවසන් වූ මුල් කාර්තුව සඳහා වන මූල්‍ය වාර්තාවට අනුව ඒ බව අනාවරණය කර ඇත. අදාළ කාර්තුවේ සමාගමේ පිරිවැටුම සහ රජයේ බදු ආදායම සියයට 6න් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් එම සමාගම අදාළ කාර්තුවේ රුපියල් බිලියන 37ක පිරිවැටුමක් වාර්තා කර ඇති බවත් එම වාර්තාවේ දක්වා ඇති අතර ඉන් රුලියල් බිලියන 27.84ක් රජයට බදු ලෙසත් රුපියල් බිලියන 2.58ක් ආදායම් බදු ලෙස ගෙවා ඇති බවත් දක්වා ඇත. එමෙන්ම 2021 වසරේදී ලංකා දුම්කොළ සමාගම රජයේ පදු ලෙස රුපියල් බිලියන 100.75ක් හා ආදායම බදු ලෙස රුපියල් බිලියන 10.50ක් ගෙවා ඇති බවද වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත.

නව අදහස දක්වන්න