ඡන්ද නාම ලේඛණයට නම ඇතුළත් කර ගැනීමට12 වැනිදා දක්වා අවස්ථාව | දිනමිණ

ඡන්ද නාම ලේඛණයට නම ඇතුළත් කර ගැනීමට12 වැනිදා දක්වා අවස්ථාව

2022 ඡන්ද හිමි නාමලේඛණයට නම ඇතුළත් කරගැනීමට ඡන්ද දායකයන්ට ලබන 12 වැනිදා දක්වා අවස්ථාව පවතින බව මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කරයි.
 
මේ වසරට අදාළව සකස් කර ඇති නාම ලේඛණ ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලවල,  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සහ පළාත් පාලන ආයතනවල පිහිටි මැතිවරණ කාර්යාලවලදී දැන් ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.
 
ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති නම් පිළිබඳවද එහිදී දැනගත හැකිය.
 
පසුගිය වසරට අදාළ නම් ඊට ඇතුළත් වේ.
 
තම නම එහි සදහන් නොවේ නම් ඡන්ද දායකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචිවීමේ ආකෘති පත්‍රයක් ග්‍රාම නිලධාරීවරයාට භාරදෙන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම ඉල්ලීමක් කරයි.
 
www.election.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්ද ඡන්ද හිමි නාමලේඛණයේ ලියාපදිංචිවීමට අයදුම් කළ හැකිය.  2022 වසරට අදාළව ඡන්ද දායකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත්ද යන්න පිළිබඳවද එම වෙබ් අඩවියෙන් පරීක්‍ෂා කර බැලිය හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි. 

නව අදහස දක්වන්න