අද සිට වෙනස් වන විදුලි කප්පාදු කාලසටහන | දිනමිණ

අද සිට වෙනස් වන විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

අද (16) දිනයේ පැය 03ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) අනුමැතිය ලබාදී තිබෙයි
 
එම අනුමැතියට  අනුව ABCDEFGHIJKLPQRSTUVW කාණ්ඩවලට දිවා කාලයේ පැය 1 යි මිනිත්තු 40 යි සහ රාත්‍රියේ පැය 1 යි මිනිත්තු 20 ක් ලෙස එම විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙයි.
 
CC කාණ්ඩයට පෙරවරු 6.00 සිට 8.30 දක්වා පැය 2යි විනාඩි 30ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නියමිතය. 
 
M, N , O, X , Y සහZ කණ්ඩායම්වලට පෙරවරු 5.30 සිට පෙරවරු 8.30 දක්වා පැය 3ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් සිදු වෙයි
 
ඒ අනුව අද විදුලි  කප්පාදු කාලසටහන පහතින් දැක්වෙයි.

නව අදහස දක්වන්න