විදෙස් අධ්‍යාපන වරම් අහිමි වූ සිසුන්ට SLTC පර්යේෂණ සරසවියෙන් විසඳුම් | දිනමිණ

විදෙස් අධ්‍යාපන වරම් අහිමි වූ සිසුන්ට SLTC පර්යේෂණ සරසවියෙන් විසඳුම්

වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටින ආර්ථික අර්බුදයේ අනිටු ඵලයක් ලෙසින් විදෙස්ගතව සිය උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට අපේක්‍ෂා කළ සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් අසීරුතාවට පත්ව ඇති බව නොරහසකි. වාර්තා වන ආකාරයට මේ වර්ෂයේදී උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්

විදේශගත වීම 90% කින් පමණ අඩු වී ඇති අතර, දේශීය වශයෙන් රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාලවල උසස් අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා ඇති ඉල්ලුමද විශාල වශයෙන් පහළ ගොස් ඇත. “මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට විශාල වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. ආර්ථික අසීරුතාවන් නිසා අපේක්ෂා භංගත්වයට පත්ව සිටින සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමේ වගකීම නිතැතින්ම පැවරෙන්නේ අපටයි. SLTC පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලය වශයෙන් මේ අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දීමටත් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගේ ජාත්‍යන්තර උසස් අධ්‍යාපන අපේක්ෂා ඒ අයුරින්ම සඵල කිරීමටත් අපට හැකියාව තිබෙනවා” යැයි SLTC පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරම්භක සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි රන්ජිත් රූබසිංහ මහතා පැවසීය.SLTC පර්යේෂණ විශ්විද්‍යාලය ඔස්ට්‍රේලියාවේ Deakin" James Cook සහ RMIT විශ්වවිද්‍යාල, නවසීලන්තයේ Auckland සහ Lincoln විශ්වවිද්‍යාල සහ එක්සත් රාජධානියේ Lancaster යන විශ්වවිද්‍යාල සමඟ අධ්‍යයන හවුල්කාරීත්වයන් පවත්වා ගෙන යන අතර, මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මේ

සියලු විශ්වවිද්‍යාල SLTC පර්යේෂණ විශ්විද්‍යාලය වෙතින් දෙන අධ්‍යාපනයෙහි ගුණාත්මක බව අතින් තමන් හා සම තත්ත්වයේ ලා සැලකීමයි. එම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ සිට SLTC හරහා උපාධියේ පළමු වසර දෙක සම්පූර්ණ කරන සිසුන් හට තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි එක්සත් රාජධානියේ, නවසීලන්තයේ හෝ ඔස්ට්‍රේයාවේ අදාළ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිට උපාධියේ අවසන් වසර සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉතා පහසුවෙන් අදාළ රටට සංක්‍රමණය වීමට හැකියාව හිමි වේ.විදෙස් අධ්‍යාපන වරම් අහිමි වූ සිසුන්ට SLTC පර්යේෂණ සරසවියෙන් විසඳුම්

වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටින ආර්ථික අර්බුදයේ අනිටු ඵලයක් ලෙසින් විදෙස්ගතව සිය උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට අපේක්‍ෂා කළ සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් අසීරුතාවට පත්ව ඇති බව නොරහසකි. වාර්තා වන ආකාරයට මේ වර්ෂයේදී උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්

විදේශගත වීම 90% කින් පමණ අඩු වී ඇති අතර, දේශීය වශයෙන් රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාලවල උසස් අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා ඇති ඉල්ලුමද විශාල වශයෙන් පහළ ගොස් ඇත. “මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට විශාල වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. ආර්ථික අසීරුතාවන් නිසා අපේක්ෂා භංගත්වයට පත්ව සිටින සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමේ වගකීම නිතැතින්ම පැවරෙන්නේ අපටයි. SLTC පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලය වශයෙන් මේ අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දීමටත් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගේ ජාත්‍යන්තර උසස් අධ්‍යාපන අපේක්ෂා ඒ අයුරින්ම සඵල කිරීමටත් අපට හැකියාව තිබෙනවා” යැයි SLTC පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරම්භක සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි රන්ජිත් රූබසිංහ මහතා පැවසීය.SLTC පර්යේෂණ විශ්විද්‍යාලය ඔස්ට්‍රේලියාවේ Deakin" James Cook සහ RMIT විශ්වවිද්‍යාල, නවසීලන්තයේ Auckland සහ Lincoln විශ්වවිද්‍යාල සහ එක්සත් රාජධානියේ Lancaster යන විශ්වවිද්‍යාල සමඟ අධ්‍යයන හවුල්කාරීත්වයන් පවත්වා ගෙන යන අතර, මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මේ

සියලු විශ්වවිද්‍යාල SLTC පර්යේෂණ විශ්විද්‍යාලය වෙතින් දෙන අධ්‍යාපනයෙහි ගුණාත්මක බව අතින් තමන් හා සම තත්ත්වයේ ලා සැලකීමයි. එම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ සිට SLTC හරහා උපාධියේ පළමු වසර දෙක සම්පූර්ණ කරන සිසුන් හට තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි එක්සත් රාජධානියේ, නවසීලන්තයේ හෝ ඔස්ට්‍රේයාවේ අදාළ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිට උපාධියේ අවසන් වසර සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉතා පහසුවෙන් අදාළ රටට සංක්‍රමණය වීමට හැකියාව හිමි වේ.

නව අදහස දක්වන්න