වැඩිහිටි දීමනාව තැපැල් කන්තෝරුවෙන් දෙන්න | දිනමිණ

වැඩිහිටි දීමනාව තැපැල් කන්තෝරුවෙන් දෙන්න

වර්තමාන රජයේ මුදල් අමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා 2022 අගෝස්තු මස 30 දින පාර්ලිමේන්තුවේදී අය වැය කතාව ඉදිරිපත් කරමින් ප්‍රකාශ කර කියා සිටියේ අවු. 70ට වැඩි අඩු ආදායම් ලාභී ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්හට ගෙවනු ලබන රු. 2000/= දීමනාව රු. 5000/= දක්වාද, ආබාධිතයන්හට ගෙවනු ලබන රු. 5000/= දීමනාව රු. 7500/= දක්වා ද, සෑම මාසිකවම ලබා දීමට යෝජනා කරන බවය. මේ අනුව ඉදිරියේදී මෙම වැඩි කිරීම් දීමනාවන් ගෙවීම් සඳහා අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන් මඟින් මෙතෙක් ගෙවීම් කටයුතු කළ ක්‍රම විධි සංශෝධනය කරමින් වැඩිහිටියන්ට හා ආබාධිතයන්හට ගෙවනු ලබන දීමනාවන්ද, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට සම්බන්ධ සමෘද්ධි බැංකු මඟින් ගෙවීම් කටයුතු කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී වැඩිහිටි අයගේද ආබාධිත අයගේද මුදල් ලබාගැනීමට මෙතෙක් සමෘද්ධි බැංකු ගිණුම් නොමැති අයට අලුතින් රු. 500/ක මුදලක් තැන්පත් කර සමෘද්ධි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන් මඟින් උපදෙස් ලබාදී, එසේ විවෘත කරන සමෘද්ධි බැංකු ගිණුම්වල ගිණුම් අංකයන් මුදල් සමෘද්ධි බැංකුගත කිරීම සඳහා වැඩිහිටියන්ගේ හා ආබාධිතයන්ගෙන් ලබාගෙන ඇත.

මෙම දීමනාවන් ලබා ගැනීමට හිමිකම් තිබෙන අය මෙතෙක් කල් වැඩිහිටි දීමනාව ක්‍රියාත්මක වූ දින සිටම තම ගම් ප්‍රදේශවල තිබෙන්නාවූ උපතැපැල් කාර්යාලයන් මඟින්ද, ආබාධිත අය තමන්ගේ නමින් විවෘත කර ඇති රජයේ අනුමත බැංකු කාර්යාලයන් මඟින්ද ප්‍රමාදයකින් තොරව එම මුදල් ලබාගැනීමට බැංකු ආයතනයෙන් ද පහසුකම් සලසා තිබුණි. රජයේ සෑම බැංකුවකම කොම්පියුටර් පහසුකම් තිබෙන නිසා මුදල් ගනුදෙනු කිරීම ප්‍රමාදයකින් තොරවම පහසුවිය. මෙම ලිපිය ලියන මා නියෝජනය වන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟිනි. දැන් මෙම කාර්යාලයන් මඟින් පාලනය වන්නාවූ ග්‍රාමසේවා වසම් 25කි. මෙම වසම් 25ට ඇත්තේ සමෘද්ධි බැංකු 02කි.

ඉන් ප්‍රධාන සමෘද්ධි බැංකුව ඇත්තේ කිරින්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ භූමිය තුළය. අනෙක් බැංකුව කිරින්ද සිට කි. මීටර් 05ක් දුරින් කිරින්ද ගැටමාන්න, බෙලිඅත්ත මාර්ගයේ හෙට්ටියාවල ප්‍රදේශයේය. මෙහිදී වැඩිහිටියන්ට සිදු වන දුක්කම්කටොලු වන්නේ කිරින්ද මඟින් ඉහළ ග්‍රාමසේවා වසම් තුළ සිටින වැඩිහිටියන් හා ආබාධිතයන්ට කි. මීටර් 01ක්/ 02ක් තුළ සිටින අය තමන්ගේ ගම් ප්‍රදේශය තුළ එම මුදල් ලබාගත හැකි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුළ පිහිටි සමෘද්ධි බැංකුව පෙනි පෙනී කි. මීටර් 05ක් පමණ දුරින් පිහිටි හෙට්ටියාවල සමෘද්ධි බැංකුවට යෑමට සිදු වීමය.

කිරින්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට සම්බන්ධ ග්‍රාමසේවා වසම් 25හේම දැනට වැඩිහිටි දීමනාව ලබාගන්නා ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි වැඩිහිටි අයගේ සංඛ්‍යාව 800ක් පමණ ඇත. මෙම දීමනාවන් ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ඇති අයද පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටිති. ඔවුන්ට එම දීමනාවන් ලබා ගැනීමට හැකි වන්නේ දැනට වැඩිහිටි දීමනාව ලබා ගන්නා වැඩිහිටි අයකු හෝ අයෙක් මියගියහොත් පමණි. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන් මඟින් මෙතෙක් කල් එම මුදල් ලබා ගැනීමට නම් කර තිබුණේ, තම ප්‍රදේශයේ ඇති හා ආසන්නයේ ඇති උපතැපැල් කාර්යාලයන් මඟින් ලබා ගැනීමටය. එය වැඩිහිටි දෙපාර්ශ්වයට බොහෝ උපකාරී විය. මෙම දීමනාවන් සමෘද්ධි බැංකු මඟින් ගෙවීමටය. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්ට අදාළ අමාත්‍යාංශයන් මඟින් නම් කිරීමෙන් අසහනයට පත්වන්නේ, වයෝවෘද්ධ වැඩිහිටියන්ය. කිරින්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අයත් වතුකොළකන්ද, වලකන්ද, අලිසාමුල්ල, බජ්ජන්කැල්උඩතගොඩ යන ප්‍රදේශයන්හට ඇති දුර ප්‍රමාණය කිරින්ද සිට කි. මීටර් 10ක් පමණය. කිරින්ද සිට මෙම ගම්මානයට බස් 02න් ධාවනය වේ. මෙම වසම් තුළ උපතැපැල් කාර්යාලයන් 03ක් ඇත. වැඩිහිටි දීමනා මුදල් ලබා දුන්දා සිටම 2022 අගෝස්තු මාසය දක්වාම මේ ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටියන් එම මුදල් ලබා ගන්නා ලද්දේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නම්කර තිබූ පරිදි මෙම උපතැපැල් කාර්යාලයන් මඟින්ය.

මෙතෙක් කල් මෙම උපතැපැල් කාර්යාලයන් මඟින් පහසුවෙන් ලබාගන්නා ලද වැඩිහිටි දීමනාව දැන් ලබා ගැනීමට නම් කර ඇත්තේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්ට සම්බන්ධ යාබදව ඇති සමෘද්ධි බැංකුවෙන්ය. ඉහත කී මෙම ප්‍රදේශවල සිටින වැඩිහිටියන් දෙපාර්ශ්වයම බස් රථයෙන් යා යුතුය. සමහර දිනවලට බස් රථ දෙකම ධාවනය නොවේ.

එවිට සිදු වන්නේ ත්‍රීවීල් රථයක ආධාරයෙන් කිරින්ද සමෘද්ධි බැංකුවට යෑමටය. එසේ යන සෑම වැඩිහිටි අයකුටම සිදු වන්නේ ලැබෙන්නාවූ රු. 1900/= වැඩිහිටි දීමනාව ලබාගෙන ත්‍රීවීල් කුලිය වශයෙන් රු. 1000/= දුන්විට වැඩිහිටියාට ඉතිරිවන්නේ රු. 900/=ක මුදල පමණි.

රජය මඟින් දැනට දැනුම් දී ඇති පරිදි ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි වැඩිහිටි අයගේ රු. 1900/= දීමනාවන් හා ආබාධිත අයගේ රු. 5000/= දීමනාවද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුබද්ධ සමෘද්ධි බැංකුවෙන් ගෙවීමටය. එනිසා දැනට සමෘද්ධි බැංකුවේ ගිණුම් නොමැති සියලුම අය රු. 500/=ක මුදලක් ගෙවා ගිණුමක් විවෘත කළ යුතුය. පසුව සමෘද්ධි බැංකුවෙන් ගිණුම් හිමියා වෙත දෙන සමෘද්ධි බැංකු පොතේ සඳහන් කර ඇති ගිණුම් අංකය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වැඩිහිටි ප්‍රවර්ධන නිලධාරි මහතා වෙත දිය යුතුය. මේ අනුව සියලුම වැඩිහිටි අය සහ ආබාධිත අය තමන් වෙත ලැබෙන මුදල් ලබාගැනීම සඳහා සමෘද්ධි බැංකුවට පැමිණ තමා ළඟ තිබෙන සමෘද්ධි බැංකු ගිණුම් පොත ලබාදී අදාළ මුදල ලබා ගත යුතුය.

ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි වැඩිහිටි අයට හා ආබාධිත අයටද මෙතෙක් ගෙවන ලද ඉහත කී දීමනාවන් අදාළ වසම්වල ඇති තැපැල් කාර්යාලයන් මඟින්ද ආබාධිතයන්ගේ මුදල් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ගේ ගිණුම් ඇති රජයේ අනුමැතිය ඇති බැංකු කාර්යාලයන් මඟින්ද මුදල් ලබාගැනීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට උපදෙස් දීමට ජනාධිපතිතුමාගේද, සමාජසේවා ඇමැතිතුමාගේද අදාළ නිලධාරී මහතුන්ගේද අවධානය යොමු වෙත්වා.

එම්. එස්. එම්. මෂුර්

කඹුරුපිටිය පාර කිරින්ද පුහුල්වැල්ල

 

නව අදහස දක්වන්න