ආබාධිත අය ගැන නොසිතන තැන් | දිනමිණ

ආබාධිත අය ගැන නොසිතන තැන්

ඇවිදීමේ අපහසුතා ඇති, වයස්ගත සහ විවිධ අනතුරු නිසා අබාධිත තත්ත්වයට පත් සහ රෝද පුටු මඟින් ගමන් ගන්නා පිරිස් වෙත තම කටයුතු සඳහා ප්‍රවිෂ්ට වීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන ලෙස නීතිය මඟින් ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණද එම නීතිය අනුව ගොඩනැඟිලි ඉදිකරන ආකාරයක් දැක ගැනීමට නැත. වැඩි වැඩියෙන් ජනතාව ප්‍රයෝජනයට ගන්නා බැංකු දුම්රිය ස්ථාන වැනි තැන්වල අාබාධිත පිරිස් සඳහා අනිවාර්ය ලෙස ආබාධිත පිවිසුම් තිබිය යුතු වුවද එය එසේ නොවී තිබීම කනගාටුදායකය. ඒ.ටී.එම් යන්ත්‍රයක් වෙත වුවද රෝද පුටුවකින් ගමන් කරන පුද්ගලයකුට පිවිසීම දුෂ්කරය. එනිසා ඒ ගැන සිතා පහසුකම් ඇති කිරීම වඩාත් සුදුසුය. එමඟින් මෙරට ආබාධ සහිත ප්‍රජාව වෙනස් කොට සලකන බවට ඔවුන් තුළ ඇති අදහස එමඟින් වෙනස් කළ හැකිය.

 

නිලූ ලියනගේ

වාද්දූව

 

නව අදහස දක්වන්න