රත්මලානේ දුම්රිය මැදිරියක් ගිනි ගනියි | දිනමිණ

රත්මලානේ දුම්රිය මැදිරියක් ගිනි ගනියි

දුම්රිය මැදිරියක අද (25) හදිසියේ ඇතිවු ගින්නකින් එම දුම්රිය මැදිරිය විනාශ වී තිබේ. 
 
රත්මලාන දුම්රිය කර්මාන්තශාලාවේ අලුත්වැඩියා කරමින් තිබූ දුම්රිය මැදිරියක් එලෙස ගිනිගෙන විනාශ වී ඇත. 
 

නව අදහස දක්වන්න