විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයට කෝටි 300ක් | දිනමිණ

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයට කෝටි 300ක්

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත එක්වර ලබා දුන් රුපියල් බිලියන තුනක මුදල ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා විසින්

භාර දුන් අවස්ථාව.

නව අදහස දක්වන්න