මහනුවර දි මොකද උනේ - ජැක්සන් ඇන්තනී | දිනමිණ


 

මහනුවර දි මොකද උනේ - ජැක්සන් ඇන්තනී

මහනුවර දි මොකද උනේ - ජැක්සන් ඇන්තනී | What Happened in Kandy

අදහස් 2ක් ඇත

මේ මහට්ටයම දන්නේ නැතිව ඇති මේ අය පෝෂණය කරපු ගොග දමමින් වයපු රාජපක්ෂ වර්ණනාව හරහා මේ අයම ජාතිවාදය පෝෂණය කරන්න උඩගෙඩි දීපු බව. තවමත් මේ අය සහයෝගය ෆෙනේ රාජපක්ෂ ඉතිහාසය මේ ගැටුම් පිටුපස සිස්ට්සින බව. එක්කෝ මේ අය අන්දයි , නැත්නම් මෝඩයි. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ මත වාදවලට පවු ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ අහිංසක මිනිසුන්ට.

About 100 years ago, Muslims in Ceylon were a community of several groups. Ceylon Moors, Malays, Borahs, some Afgans and Coast Moors. These last traders had come from the Malabar Coast of India. These who go by the generic name of Coast Moors were mainly responsible for 1915 riots according to the late Armand de Souza, a newspaper editor.

නව අදහස දක්වන්න