මෝදි යලිත් අගමැතිද ? | දිනමිණ


 

මෝදි යලිත් අගමැතිද ?

මෝදි යලිත් අගමැතිද ?

 

අදහස් 1ක් ඇත

OWU janathawage wiswasaya thahawuru una! mage kamatthath ehemama una!

නව අදහස දක්වන්න