විශේෂාංග | Page 3 | දිනමිණ

විශේෂාංග

 • ''රටේපරිභෝජනයටඅවශ්‍ය ආහාර ආනයනයවෙනුවෙන් විශාල මුදලක් රටින් බැහැරව යන බව සත්‍යයකි. අප රටට අවශ්‍ය ආහාර අප රටේම නිෂ්පාදනයකරගැනීමටහැකිවන්නේ නම් රටට භාග්‍යයක් වනු ඇත. වත්මන් රජයේ...
  2018-09-19 19:30:00
 •  හරිතරන් නිවාස ව්‍යාපෘතියෙන් කඳුරට ජනදිවියට අරුණ ඉදිවන නව ගම්මානවලටසියලු යටිතල පහසුකම් ඉන්දීයරජයෙන් වැවිලි ප්‍රජාවට නව නිවාස 4000ක්කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා...
  2018-09-19 19:30:00
 •  පිරිසුදු පානීය ජලය දෙන්න වතුකරයට ජල ව්‍යාපෘති 180ක් වසර 2020 වන විට වතු නිවාස 50,000ක් ඉදිකිරීම ඇමැති තිගාම්බරම්ගේ ඉලක්කයයි දරුවන්ගේ මන්ද පෝෂණය දුරලීමට 'ටිකිරි ශක්ති' එයි...
  2018-09-19 19:30:00
 • ''ජාතික ආරක්ෂක ඇමති ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහතා හමුවන්නට එක්තරා හැන්දෑවක කොළඹ තුම්මුල්ල හන්දිය අසල තිබුණු ඔහුගේ නිවසට එන ලෙස මට පණිවුඩ එව්වා. මමත් චිත්‍රාත් ඔහු හමුවන්නට එහි ගිය...
  2018-09-19 19:30:00
Subscribe to විශේෂාංග