පළාත් පාලන අායතනවල වීදි පහන් ආලෝකය සහ නඩත්තුව | දිනමිණ


 

පළාත් පාලන අායතනවල වීදි පහන් ආලෝකය සහ නඩත්තුව

පළාත් පාලන ආයතන සතු උපයෝගී සේවාවන් ලබාදීමේදී ප්‍රමුඛතම වගකීමක් මාර්ග ආලෝකන පද්ධති විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාම මහනගර සභා සහ නගර සභා ආඥාපනත් අනුව මෙන්ම ප්‍රාදේශීය සභා පනත අනුව තම බල ප්‍රදේශයේ මාර්ග ආලෝකන පහන් පද්ධතිය ස්ථාපනය සහ නඩත්තුව ඒ ඒ පළාත්පාලන ආයතනවලට පැවරී ඇත. පාර, මාවත්, මංතීරු, වීථි, මහා මාර්ග සහ උමං මාර්ග ද චතුරස්‍ර ඇතුලු පොදු විනෝදාස්වාදන ප්‍රදේශ සහ උද්‍යාන වලද රාත්‍රී ආලෝකනය පළාත පාලන ආයතන මඟින්ද අධිවේගී මාර්ගවල ආලෝකන කටයුතු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින්ද සිදුකරනු ලබයි.

ජාතික විදුලිබල පද්ධතියේ සැපයුම් කරුවන් ලෙස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ සී/ස ලංකා විදුලි (පුද්) සමාගම කටයුතු කිරීමේදී අදාළ ප්‍රදේශවල මාර්ග ආලෝකන පහන් නඩත්තුවට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදීම ඔවුන්ගේද වගකීමකි.

*මාර්ග ආලෝකනය වූ වීථි පහන්

අතීතයේ දෙපස වාණිජ කටයුතු සහ නේවාසිකයන් පදිංචි වූ මාර්ග වීථි (Streets)ලෙස හැඳින්වූ අතර ඒවා නාගරික සීමාවේ විය. පදිකයන්ගේ ආරක්ෂාව, සොර සතුරු බිය අඩුකර ගැනීමට මෙන්ම අලංකාරය සඳහා ද එම වීථි පහන් උපකාර වූ අතර වීථි පහන් ලෙස ඒවා නම් කර භාවිතා විය. එහෙත් වීථි පහන්වලට අමතරව මාවත්,මංතීරු, පාර, මහාමාර්ග මෙන්ම චතුරස්‍ර සහ එළිමහන් උද්‍යානවලද රාත්‍රී ආලෝකනය සහ පහන් භාවිතා කරන බැවින් මෙම පහන් සහිත පද්ධතිය මාර්ග ආලෝකන පද්ධති ලෙස හැඳින්විය යුතු වේ.

අතීතයේදී කොප්පර කැකුණ මී ඉටි පොල්තෙල්, පූනක්කු මෙන්ම පසු කාලීනව ගෑස් ලාම්පුද වීථි ආලෝකනය සඳහා භාවිතා කර ඇත. (උදා : මහනුවර දළදා පෙරහර කාල සීමාව)

*මාර්ග ආලෝකන පහනක් යනු,

මාර්ගයක අයිනේ සිටුවා ඇති කණුවකින් නිකුත් වන ආලෝකන ප්‍රභවයකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වීථි පන් පද්ධතිය - මාර්ග ආලෝකනය.

ප්‍රථමයෙන්ම මෙම වීථි පහන් නඩත්තු කරනු ලැබුවේ තමන් සතුවිදුලි ජනක යන්ත්‍ර මඟින් දවසේ යම් කාලසීමාවන්හිදී සිය විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට විදුලි බලය සැපයූ දිවයිනේ ඉතාමත් සීමිත ප්‍රදේශයක මහනගර සභා හා නගර සභා යන පළාත් පාලන ආයතන මඟිනි.

1950 වර්ෂයේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ආරම්භයට පෙර විදුලිබල පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලද එම පළාත් පාලන ආයතන අතර කොළඹ, ගාල්ල, මහනුවර මෙන්ම තිස්සමහාරාමය ද විය.

එයට පෙර ගෑස් ලාම්පු දල්වා නගර ආරක්ෂාව මෙන්ම අලංකරණය කිරීම කොළඹ මහනගර සභාව සිදු කර ඇත.

අතීතයේ ග්‍රීක සහ රෝමන් වරුන්ද අලංකාරය ආරක්ෂාව මෙන්ම සොර සතුරු බියෙන් අත්මිදීමට ද ප්‍රාථමික වර්ගයේ පහන් වීථිවල දල්වා ඇති බව ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් කර ඇත. එසේම තම නිවසේ ඉදිරිපිට පහන් දැල්වීමට අනිවාර්ය කර තිබුණි.

*මාර්ග වර්ගයන් අනුව

I. පළාත්පාලන ආයතන සතු මාර්ග (වීථි, මාවත්, චතුරස්‍ර, පාරවල්ද ඇතුළත්වේ)

II. පළාත්සභාසතු මාර්ග හා මහාමාර්ග

III. මධ්‍යම රජය සතු - මහාමාර්ග මෙන්ම අධිවේගී මාර්ගද වේ.

*මාර්ග ආලෝකන සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ සී/ස විදුලි (පුද්)සමාගම වෙන්කරනු ලබන විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය.

මහනගරසභා,නාගරික ප්‍රදේශ (සංවර්ධන) - ගෘහස්ථ සහ පොදු කාර්යය සිල්ලර පරිභෝජනයෙන් 2%

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ (සංවර්ධනය අඩු උනත් සංවර්ධනය)

අදාළ ප්‍රදේශයේ ගෘහස්ථ සහ පොදු කාර්යය සිල්ලර පරිභෝජනය 3%

*බලශක්ති සමානාත්මතාවය

ඉහත ප්‍රතිශතයන් අනුව වුවද තම බල ප්‍රදේශයේ පුරවැසියන්ට අවම අවශ්‍යතා අනුවද මාර්ග ආලෝකන පද්ධතියක් සවිකර දීමට ඇතැම් අඩුආදායම් සහිත පළාත් පාලන ආයතනවලට නොහැකි වී ඇත.

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් මෙන්ම සමාජ සත්කාරයන් ලෙස ලං.වි.ම. යන ලෙකෝ (LECO) මාර්ග ආලෝකන නඩත්තු සඳහා රජය විසින් නියම කර ඇති නඩත්තු මුදල් බො‍හෝ පළාත් පාලන ආයතනවලට නොලැබේ.

එසේ නඩත්තු මුදල් ගෙවීම කිරීම යාවත්කාලීන කර ගත යුතු අතර අදාළ පලාත් පාලන ආයතන විසින් නියමිත දත්ත ලං.වී.ම සහ LECO වෙත ලබාදිය යුතුවේ.

*මාර්ග ආලෝකන කණුවක් ද පළාත්පාලන ආයතන ආදායම් නඩත්තු ස්ථානයකි.

නියමිත/ අනුමත ප්‍රමාණයේ වෙළඳ දැන්වීමක් සවි කිරීමට අවස්ථාවක් දී යම් බදු මුදලක් අය කිරීමට සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ කඩදාසි කැබලි ටොෆි කොළ වැනි දේ ඉවත දැමීමට වෙළඳ ආයතන මඟින් කුඩා කසල බඳුන් සවිකිරීමට ඉඩ ලබාදීමෙන් පරිසරය පිරිසිදුව තබා ගැනීමට මෙන්ම ආදායම් උත්පාදනයට උප‍යෝගී කර ගත හැක.

*විදුලි සැපයුම සහ ආදායම්උත්පාදනය

වාණිජ ආයතන ලෙස පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ තුළ එය බෙදා හැරීම් මාර්ග මෙන්ම මෙහෙයුම් ස්ථානද ලං.වී.ම සහ ලෙකෝ ආයතන ස්ථාපනය කර ඇති බැවින් එම කරුණු අනුව යම් බදු මුදලක් අයකර ගැනීමට හැකියාවක් පළාත් පාලන ආයතනවලට ඇත. (බලපත්‍ර ගාස්තුවක් හෝ ආදායම් අනුව ප්‍රතිශතයක්)

පළාත් පාලන ආයතන නඩත්තු කරනු ලැබූ විදුලි බල පද්ධති පවරා ගෙන ලං.වී.ම සහ LECO දැනට කටයුතු කරන අතර අදාළ පවරා ගැනීම්වලදී ඇති කරගනු ලැබූ එකඟතාව මත වාර්ෂිකව ලැබිය යුතු පාර්ශ්ව කරුවන්ට කොටස් මත හිමි විය යුතු ප්‍රතිලාභ කිසිවක් ගෙවීම සිදු නොවේ.

*මාර්ග අලංකරණය සඳහා දැනට භාවිතා වන විදුලි පහන් වර්ග

I. 60 w GLS බල්බ

II. 36w ප්ලෝරසන්ට් විදුලි බල්බ

III. 125w රසදිය (MV) පහන්

IV. 110w සෝඩියම් (SV)වේපර් පහන්

V. 210w සහ 250w සෝඩියම් වේපර් පහන්

VI. 250w සහ 400w mv රසදිය පහන්

VII. 18w – 20w -23w CFL බල්බ

VIII. LED පහන් (මෑතකාලීනව)

*විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යංශය නිර්දේශ කර ඇති විදුලි පහන්වල ක්ෂමතාව (w) සහ සංඛ්‍යාව

*1998-03-16 මාගේ අංක IPE/PE/12/31 චක්‍රලේඛ අනුව

*මහ නගර ප්‍රදේශ

ද්විත්ව ධාවන පථ සහිත මාර්ග220 වොට් (w) අධි පථ පීඩන සෝඩියම් වාෂ්ප ලාම්පු පරතරය මීටර 45 ලාම්පු කණු පිහිටිය යුතු ආකාරය මධ්‍යම යුගල.

*තනි ධාවන පථ සහිත මාර්ග

220 වොට් අධිපීඩන සෝඩියම් වීථි ලාම්පු පරතරය මීටර 45

වීථි ලාම්පු කණු පිහිටි විය යුතු ආකාරය පාරට මුහුණලා ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසින් එකිනෙකට සමාන්තර නොවන (ඔපසිට් ස්ටැගර්ඩ් ක්‍රමයට)

*නාගරික ප්‍රදේශ - ද්විත්ව ධාවන පථ සහිත මාර්ග පෙර පරිදි තනි ධාවන පථ සහිත මාර්ග වොට් 150 අධි පීඩන කේවියම ලාම්පු ඉහත පරිදි වේ.

*ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල - ව්‍යාපාරික ප්‍රදේශ තුළ කණුව හැර කණුවක් 110 අධි පීඩන සෝඩියම් වර්ගයේ පහනක් බැගින්.

*අනෙකුත් මාර්ග - අධි ජනාවාස ප්‍රදේශ සෑම කණුවකටම 40w පියරැසි පහන

*සෙසු ජනාවාස ප්‍රදේශ කණුවක් හැර කණුවකටම පියරැසි පහන බැඟින්.

*මෙම චක්‍රලේඛ උපදෙස් ලබා දී ඇති කාල සීමාවේදී මාර්ග දෙපස පැවති ගොඩනැගිලි (ව්‍යාපාරික මෙන්ම ගෘහස්ථ) සාපේක්ෂව ශීඝ්‍ර ලෙස නාගරීකරණය සහ ජනාවාස ඉදිකිරීම් නිසා සහ රාත්‍රියේදී මාර්ගවල ගමන් ගන්නා වාහනසංඛ්‍යාවක් ඉතා විශාල ලෙස වැඩිවී ඇති බැවින් ද ඉහත ප්‍රමාණයට වඩා අඩු ආලෝකන මට්ටමකින් (LUX) මාර්ග ආලෝකනයක්ද කර ගත හැක.

එබැවින් ඉදිරි පරිච්ඡේදයේ යෝජනා කරන පහන් වර්ග සහ ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාවය (w) ගණන සඳහන් කර ඇත.

*පළාත් පාලන ආයතන සතු මාර්ග ආලෝකන පද්ධතිය නඩත්තු අංශය

මහනගර සභා සහ නගර සභා සමහරක් ප්‍රාදේශීය සභාවන් සතුව ඇතත් බොහෝ ආයතනවල මේ සඳහා ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නොමැත.

*අවම වශයෙන් එක් ප්‍රාදේශීය සභාවක් සඳහා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ

I. විදුලි කාර්මික (NVQ 4 මට්ටමේ සුදුසුකම් සහිත) – 01

II. සහකාර විදුලි කාර්මික NVQ 3 මට්ටමේ සුදුසුකම් සහිත) 03ක්

III. විදුලි පහන් දල්වන්නා තනතුරු 04 – (හෝ ප්‍රමානවත් සංඛ්‍යාවක්)

IV. මාර්ග / විදුලි කම්කරුවන් - 03

උප කාර්යාල සංඛ්‍යාව සහ බල ප්‍රදේශයේ අවශ්‍යතාව සහ නඩත්තු කරනු ලබන පහන් සංඛ්‍යාව අනුව ප්‍රමානවත් පරිදි සේවකයන් යෙදවීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඔවුන්ගේ කටයුතු අධීක්ෂණය ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ නිලධාරියෙක්ට පැවරීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

*එක් නගර සභාවක් සඳහා

I. අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලං.තා.සේ.විදුලි හෝ සුදුසු තාක්ෂණ සේවයේ නිලධාරියෙක්

II. විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් NVQ 4 මට්ටමේ සුදුසුකම් සහිත) 02 ක්

සහකාර විදුලි කාර්මික (NVQ 3 මට්ටමේ සුදුසුකම් සහිත ) 04 ක් වීථි පහන් දල්වන්නා තනතුරු 05ක් (හෝ ප්‍රමානවත් සංඛ්‍යාවක්)

විදුලි / මාර්ග කම්කරුවන් 04ක් (හෝ ප්‍රමානවත් සංඛ්‍යාවක්)

බල ප්‍රදේශයේ අවශ්‍යතාවය අනුව සුදුසු පරිදි අවශ්‍ය තනතුරු ඇති කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

*මහනගර සභාවක් සඳහා

*විදුලි ඉංජිනේරු තනතුරක් නොමැති නම්

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ සේවයේ විදුලි නිලධාරීන් 01

විදුලි කාර්මිකයින් (NVQ 4 මට්ටමේ සුදුසුකම් සහිත)_ 04ක්

සහකාර විදුලි කාර්මික (NVQ 3 මට්ටමේ සුදුසුකම් සහිත ) 04ක්

වීථි පහන් දල්වන්නා තනතුරු 06ක් (හෝ ප්‍රමානවත් සංඛ්‍යාවක්)

විදුලි / මාර්ග කම්කරුවන් 06ක්(හෝ ප්‍රමානවත් සංඛ්‍යාවක්) තනතුරු නිර්දේශය කරනු ලැබේ.

අවශ්‍යතාවය අනුව

*තනතුරු සම්පූර්ණ කිරීමට පළාත් පාලන ප්‍රධානින්ට බලතල ඇති බැවින් ඉහත තනතුරු සඳහා සුදුසු පත් කිරීම් නොපමාව කටයුතු කර ගැනීම සුදුසු වේ.

*විදුලි උපාංග සහ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම සහ සැපයුම් කරුවන් ලියා පදිංචි කිරීම

විදුලි ගබඩාව අවම වශයෙන් මාස 3කට ප්‍රමාණවත් තොග ගබඩාගත කිරීමට අවශ්‍ය ගබඩා පහසුකම් ඇති කිරීම සුදුසු වේ.

වර්ෂයේ සෑම නොවැම්බර් මස 01 දින සිට 30 දක්වා කාල සීමාව තුළ විධිමත් පරිදි පුවත් පත් දැන්වීම් සහ ප්‍රචාරණය මඟින් ඉදිරි වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සුදුසු ය. නිශ්චිත කාලසීමාවක් තුළ එම දැන්වීම් පළ කරන විට මඟහැරීමකින් තොරව විශාල සැපයුම් කරුවන්ගේ සංඛ්‍යාවක් ලියාපදිංචි කර ගැනීමට හැකි වේ. එවිට තරඟකාරී ක්‍රමයක් මඟින් විනිවිද භාවයකින් යුක්තව උපකරණ මිලදී ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

එසේම සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමේදී ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචිය පසුගිය වර්ෂවල සැපයුම්කරන ලද පළාත් පාලන ආයතන පිළිබඳ විස්තර බැංකු ගිණුම් ප්‍රවාහනය කර ගබඩාවට භාරදීම ණය පහසුකම් ලබාදෙන කාලසීමාව සහ මිල ගණන් වලංගු කාලසීමාවද සභාව අපේක්ෂිත වෙනත් සුදුසු නිර්ණායකයක් (සාම්පලසැපයීම, සභාවේ නම මුද්‍රණය) ද ඇතුළත් කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

මිල ගණන් කැඳවීමේ විධිමත් ආකෘතියක් භාවිතා කර යුතු අතර ඒ සඳහා භාවිතා කළ හැකි පිරිවිතර සහ ප්‍රමිතීන් ඉදිරියේ සඳහන් කර ඇත.

මිල ගණන් භාරගන්නා අවසාන දිනය සහ වේලාව මිල ගණන්විවෘත කරන දිනය සහ වේලාව, මිල ගණන් වලංගු විය යුතු කාල සීමාව අවශ්‍ය නම් මිල කියුම්කරුගේ නියෝජිතයකුට එම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට සැපයුම්කරුවන්ට ඉඩ දී ඇති බව සඳහන් කළ යුතුය. මිල කැඳවීමේ දැන්වීම අවම වශයෙන් සෑම ලියාපදිංචි සැපයුම් කරුවකුටම ලියා පදිංචි තැපෑලෙන් යැවිය යුතු අතර දින 14ක කාලයක් ලබා දිය යුතුය. මිලගණන් කැඳවීමේ පිරිවිතර සහ ප්‍රමිතිය පිළිබඳ ලේඛනය සමඟ සාම්පල පරීක්ෂාවට අවශ්‍ය වන අයිතම සඳහා මිලගණන් සමඟ සාම්පල ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය විය යුතු අතර එසේ ඉදිරිපත් නොකරන මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු වේ.

*මිල ගණන් කැඳවීමේ පිරිවිතර සහිත ලේඛන

මිල ගණන සමඟ අදාළ අයිතමය සඳහා සාම්පල ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

*සපයන උපකරණවල සභාවේ නම උපදෙස් පරිදි මුද්‍රණය සටහන් කර තිබිය යුතුය.

*මිල ගණන් විවෘත කිරීම.

සඳහන් කළ තිබූ පරිදි දින නියමිත වේලාවට අදාළ ටෙන්ඩර් මණ්ඩල / කමිටු ඉදිරියේදී මිල ගණන් විවෘත කළ යුතු අතර සාම්පල ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කර තිබූ භාණ්ඩ / උපාංග විධිමත් ලෙස සලකුණු කර ගබඩාවට බාරදිය යුතුය.

*තාක්ෂණික ඇගයීම,

සභාව විසින් පත් කරන ලද ටෙන්ඩර් / මුදල් කමිටුවක් මඟින් නම් කරන තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් මඟින් තාක්ෂණික ඇගයීම සඳහා පත් කළයුතු අතර විදුලි උපකරණ සහ උපාංග මිලදී ගැනීමේ දී විදුලි ඉංජිනේරු, ශ්‍රීලං.තා.සේ (විදුලිය) නිලධාරියකු අනිවාර්ය සාමාජිකයෙකු විය යුතු අතර එසේ නොවන අවස්ථාවලදී ශ්‍රී තාක්ෂණ සේවයේ සුදුසු නිලධාරියෙක් සහභාගී කර ගැනීම විධිමත් ඇගයීම් ක්‍රියාවලියකට හේතුවේ.

*භාණ්ඩ සැපයීම සහ ගෙවීම් කිරීම,

අදාළ පිරිවිතර සහ සාම්පල පරික්ෂාවෙන් පසු ලබාගත් භාණ්ඩ විධිමත්ව ගබඩා කළයුතු අතර තොග සැපයීමකදී මුල් සාම්පලය සියලුම භාරදීම් අවසන්කරන තෙක් සැපයුම්කරුට ලබාදීමට නොකළ යුතුය.

නියමිත පරිදි ඉල්ලා සිටින ලද භාණ්ඩ ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ කරන තෙක් කොටස් ගෙවීම නොකළ යුතු අතර සැපයීම් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු අප්‍රමාදව ගෙවීම් කිරීම කළ යුතුය.

*සැපයුම්කරුවන් අසාධු ලේඛන ගත කිරීම.

නිසි පරිදි සැපයුම් නොකරනු ලබන සැපයුම්කරුවන් අසාධු ලේඛන ගත කර අනෙකුත් ආයතනවලට දැනුම්දිය යුතුය.

*අවභාවිතය සහ නාස්තිය වලකා ගැනීම පිණිස ගබඩාවට ලැබෙන උපාංගවල විලාසය සටහන් කිරීම අවම වශයෙන් මුල් අක්ෂර 3කින් වත් ආයතනයේ නම නොමැකෙන තීන්තවලින් සටහන් කිරීම.

(උදා: ගා.ම. න.ස, ත.ප්‍රා.ස, අ.න.ස - ගාල්ල මහනගරසභාව, තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව, අම්බලන්ගොඩ නගර සභාව)

*විදුලිගබඩාවේ භාණ්ඩ නිකුත් කිරීම සහ භාර ගැනීම,

/ භාණ්ඩ ඇනවුම් කිරීමේ ලේඛනය

/භාවිතා නොකරන ලද ද්‍රව්‍ය ආපසු ගබඩාවට භාරදීමේ ලේඛනය

/භාවිතා කළ නොහැකි භාණ්ඩ භාරදීම.

නියමිත ලේඛන මඟින් සිදු කළ යුතුය.

*ගබඩාවෙන් භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීම.

ඇණවුම් කරනු ලබන ද්‍රව්‍යවර්ගය එම උපකරණ හා උපාංග යොදනු ලබන පහන් කණුවේ අංකය සටහන් කළ යුතු අතර අදාළ තොරතුරු සහ එම යෙදවීම ලේඛනගත කළ යුතුය. හැකි සෑම විටම පරිගණක තාක්ෂණය භාවිතය උපයෝගී කර ගැනීම සම්පත් අපතේයාම වළක්වා ගැනීමට හේතුවේ.

*පසු භාවිත කළමනාකරණය

MV CFL F/L SV වැනි පරිසරයට අහිතකර පහන් ඉවත් කිරීමේදී අදාළ සැපයුම්කරුවන් විධිමත් ලෙස ඒවා ඉවත්කිරීමට එකඟවන්නේ නම් ඔවුන්ට මිල ගණන් කැඳවීමේදී ප්‍රමුඛතාවයක් ලබාදිය යුතුය.

*මංවර එළි කිරීම

යෙදිය යුතු පහන් සංඛ්‍යාව අඩුකර ගැනීමට සහ ක්ෂමතාව අඩු පහන් යෙදවීමට හැකිවීම සහ මාර්ගවල නඩත්තු වියදම් අවමකර ගැනීමට සහ සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කරගැනීමට හැකිවේ.

*මාර්ග ආලෝකන පද්ධතිය ලේඛනය

• සභාව සතු වත්කමකි.

පළාත් පාලන ආයතන මඟින් නඩත්තු කරනු ලබන පහන්සභාව සතු වත්කමක් වන බැවින් එක් එක් පාර වීථි, මාවත මාර්ග වල පහන් සවිකර ඇති කණු අංකනය කර එහි සවිකර පහනේ වර්ගය ක්ෂමතාව ලේඛන ගත කිරීම අනිවාර්ය වේ.

මෙම ලේඛනය මඟින් අවිධිමත් මෙන්ම අක්‍රමවත්ව සවිකිරීම් සඳහා ඉඩ නොලැබෙන අතර බල ප්‍රදේශවල අවශ්‍ය ස්ථානවලට නව සවිකිරීම් සිදු කිරීමටද උපයෝගී කරගත හැකි නෛතික ලේඛනයක් ව නු ඇත. අධිකරණ කටයුතුවලදී අපරාධ මෙන්ම මිනිස් ඝාතන සහ සොරකම්වලදී මාර්ග ආලෝකන පහන් ක්‍රියාත්මක වීමේ තත්වය පිළිබඳ අදාළ නිලධාරීන්ට අධිකරණය වෙත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට සිදුවන අවස්ථා ඇත.

• මාර්ග ආලෝකන පද්ධතිය - දැල්වීම සහ නිවීම.

I. වීථි පහන් දල්වන්නා සහ නිවන්නා

II. වීථි පහන් පාලකය සහිත සැපයුම් මාර්ගයට යොදන ආලෝකන ස්වීච (PV Switch)

III. නියමිත කාල සීමාවට සකස් කරන ලද ඔරලෝසු

IV. ප්‍රජා පාදක සහභාගීත්වයෙන්

*CEB සහ LECO වගකීම යුතුකම සහ වගකීම.

එක් එක් පළාත් පාලන ප්‍රදේශයක අවම වශයෙන් වසර 2කට වරක්වත් එම බල ප්‍රදේශය මාර්ග ආලෝකනය පිළිබඳ වෙන් කරන ලද විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය සහ භාවිතා කළ හැකි (පහන් සංඛ්‍යාව සහ ක්ෂමතාවය) පලාත් පාලන ආයනයට දැන්වීම.

අවශ්‍යතාවය අනුව විධිමත් ලෙස මාර්ග ආලෝකන පහන් සවිකිරීමට පහසුකම සැලැස්වීම. මංවර එළි කිරීමේදී පළාත් පාලන ආයතනවල සහය ලබා ගැනීම.

*ප්‍රශස්ත හා ගුනාත්මක විදුලි සැපයුමක් ලබා දීම.

තනි තනි කණුවල පහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම අවම කිරීම සඳහා සැපයුම් මාර්ගවලට බෙදා හැරීමේ මාර්ග යෙදීමේදී අහස් පොදි රැහැන් (Aerial Bundle Conductor) වීථි පහන් පාලක රැහැන්ද සහිතව භාවිත කිරීම.

මාර්ග ආලෝකන පහන් සඳහා නියමිත දිනට නඩත්තු මුදල අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය වෙත ගෙවීම් කිරීම.

අනාරක්ෂිත ලෙස සවි කර ඇති විදුලි පහන් ඉවත් කිරීම හෝ විධිමත්ව සවි කිරීම.

අනවසර සවි කිරීම සහ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් විසින් සිදු කරන හානි කර ක්‍රියා වළක්වා ගැනීමට පළාත් පාලන ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම. පුහුණු ශ්‍රමිකයන් යෙදවීම සහ ඔවුන්ගේ දැනුම ආකල්ප යාවත්කාලීන කිරීම.

වසරේ එක් එක් කාල සීමාවන් දිවා කල /රාත්‍රී කාලවලදී පහන් දැල්වීම සහ නිවීම කළයුතු වේලාවන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.

ප්‍රමිතියට අනුකූල සහ තිරසාර භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය සහ උපකරණ පිළිබඳ සේවකයන් සහ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.

විදුලි පද්ධතිය සහ ස්ථාපනවල රෙගුලාසි සහ නීති අනුව පරීක්ෂාවන් කිරීම යන ඒවා නිවැරදි කිරීමට උපදෙස් දීම.

*පළාත් පාලන ආයතන සතු යුතුකම හා වගකීම සහ වගකීම,

යාවත් කාලීන කරනු ලබන මාර්ග ආලෝකන පහන් ලේඛනවිධිමත්ව පවත්වාගෙන යාම. ප්‍රමිතියට අනුකූල ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ යෙදීම සහ නිර්දේශ කරනු ලබන ක්ෂමතාවය සහිත පහන් අදාළ ස්ථානවල සවි කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම.

නියමිත පුහුණුව ලැබූ කාර්මිකයන් සේවයේ යෙදවීම සහ අනවසර සවිකිරීම් සිදු නොකිරීම අවශ්‍ය ස්ථානවල වීථි පහන් සවිකිරීම සහ දැනමත් ක්‍රමවත්ව සවිකර නොමැති පහන් ඉවත්කර අවශ්‍ය ස්ථානවලට සවි කිරීම.

නියමිත අවස්ථාවලදී පහන් දැල්වීම සහ නිවීම සිදු කිරීමට පියවර ගැනීම.

*ප්‍රජාව විසින් පහන් දැල්වීම සිදු කරන්නේ නම් ස්විච ආරක්ෂිත ලෙස සවිකර දීම මංවර එළිකිරීම පිළිබඳ ප්‍රජා දැනුවත් කිරීම.

*(මංවර එළිකිරීම නිසා අඩු ක්ෂමතාවකින් යුතු පහන් භාවිතයට හැකිවීම) නියමිත කාල සීමාවේදී LECO / CEB මඟින් මාර්ග ආලෝකන (වීථි) පහන් නඩත්තු මුදල් ලබාගැනීම.

*පසු භාවිත පහන් සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය පරිසර හිතකාමී ලෙස ප්‍රතිචක්‍රී කරණය කටයුතු කිරීම.

තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතයට කටයුතු කිරීම. එම ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය දිරිගැන්වීම් කිරීම.

සූර්ය, ජීව වායු, සුළි, කුඩා පරිමාන විදුලි බලාගාර මෙන්ම බලක්ති කාර්යක්ෂම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට දිරි ගැන්වීම සිදු කිරීම.

*ප්‍රජාව සතු වගකීම සහ වගකීම සහ යුතුකම.

*මාර්ග ආලෝකන පහන් නියමිත වේලාවට දැල්වීම සහ නිවීමට සහය වීම

*මාර්ග අසළ ගස් සිටුවීම වැළැක්වීම සහ මංවර එළි කිරීමේදී සහය දැක්වීම.

*පහන් දැල්වීම සහ නිවීම නියමිත පරිදි සිදු නොවන විටදී අදාළ ආයතනවලට දැනුම් දීම.

*මාර්ග ආලෝකන පහන්වලට හානි නොකිරීම.

*බලශක්ති ආදායම් උත්පාදන මාර්ගයක් ලෙස,

• සූර්ය බලශක්තිය භාවිතය සඳහා සහ ගොඩනැගිලිවල වහල ආයෝජකයන් වෙත බදු දීම හෝ සභාව මඟින් සිදු කිරීම. (SOLARNET METERING SYSTEM) සවි කිරීමෙන් සභාවේ මෙන්ම මාර්ග ආලෝකන පහන් සඳහා යන විදුලි බිල අඩුකරගත හැක.

*ආලෝක්ෂයට ද දූෂණය කළ හැක.

සෙවනැලි සහ ගිනිකණ වැටීමෙන් ආලෝකයටද දූෂනයක් කළ හැක.

ආයු කාලය,

I. සූතිකා (GLS - පැය 1000

II. CFL - පැය 8000 – 10,000

III. LED - පැය 15000 – 25000

*මාර්ග ආලෝකනය සඳහා නිර්දේශ කරනු ලබන LED බල්බ වල ක්ෂමතාවය සහ වර්ණය.

මාර්ග ආලෝකන පහන් අතර තිබිය යුතු දුර හා වොට් ගණන.

• 20w (1900 – 2000 Lumens) E27 LED බල්බ Day Lightසෑම කණුවක් සඳහාම - ප්‍රධාන මාර්ග, වාණිජ ප්‍රදේශ, පොදු ස්ථාන අසල.

• 20 w (1900 – 2000 lumens) E27 LED බල්බ WARM White ප්‍රධාන මාර්ගය සමඟ සම්බන්ධ අතුරු මාර්ග ආරම්භ වන (ප්‍රධාන මාර්ගයේ පහන් කණු සඳහා)

• සෑම අතුරු මාර්ගයක් සඳහා (කණුවක් හැර කණුවක්) 12 w- 12.5 w LED – Day light 1200 – 1250 Lumens බල්බ.

• සුසාන භූමි, උද්‍යාන, ඇවිදින මංතීරු සඳහා 12 w – 12.5w LED WARM White E27 බල්බ.

*මූලික සත්ත්ව අයිතිවාසිකම්.

රාත්‍රී කාලයේදී Day light පහන් භාවිතා කිරීමෙන් සතුන් දෛනික ක්‍රියාකාරකම් යන ජීවනරටාව වෙනස් කිරීම සත්ත්ව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමකි.

“සඳ එළියේ අසිරිය සහ රාත්‍රියේ උණුසුමත් සමග කරුණාකර ඔවුන්ටද ජීවිතය විඳින්න ඉඩ දෙන්න”

පී.යූ.පී. කුමාර ද සිල්වා,
පළාත් ඉංජිනේරු සේවා කාර්යාලය,
කොටුව , ගාල්ල
[email protected] - 0777304248

නව අදහස දක්වන්න