අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි විජය සමරසිංහ | දිනමිණ

අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි විජය සමරසිංහ

  • කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය ලබන 16දා රාත්‍රී 8.00 සිට 19දා පෙරවරු 4.00දක්වා සම්පූර්ණයෙන් ම වසා තැබෙන බව අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි විජය සමරසිංහ මහතා පැවසීය. ඒ අනුව මෙම...
    2018-02-14 05:10:00
Subscribe to අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි විජය සමරසිංහ