අධිකරණයට අපහාස කළ බවට චෝදනා කරමින් හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන්. සිල්වාට එරෙහිව ගොනු කර ඇති පෙත්සම | දිනමිණ


 

අධිකරණයට අපහාස කළ බවට චෝදනා කරමින් හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන්. සිල්වාට එරෙහිව ගොනු කර ඇති පෙත්සම

<div class="views-lazy-load">Loading...</div>

Subscribe to අධිකරණයට අපහාස කළ බවට චෝදනා කරමින් හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන්. සිල්වාට එරෙහිව ගොනු කර ඇති පෙත්සම