අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව | දිනමිණ

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

  • අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ අද අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල් ලෙස යළි වැඩ බාරගන්නා ලදී. අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා...
    2016-10-20 04:45:00
Subscribe to අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව