ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධනය | දිනමිණ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධනය

  • දකුණු පළාත් සභාවට අද ඉදිරිපත් කෙරුණු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධනය පනත් කෙටුම්පත දැඩි උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හමුවේ වැඩි ඡන්දයෙන් පරාජයට පත්විය. පනත්...
    2017-08-29 08:30:45
  • ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධනයට අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ.ඒ අනුව පළාත් සභා තුනක ඡන්දයත් කල්යයි.
    2017-08-08 03:30:30
Subscribe to ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධනය