ආරෝග්‍යා සුවදිවිය | දිනමිණ

ආරෝග්‍යා සුවදිවිය

  • වසංගතයක් සේ පැතිරෙන වකුගඩු රෝගය වයස් සීමාවකින් තොරව සමාජයට බලපෑම් එල්ල කරන තත්වයට පත්ව තිබේ.එයින් මිදෙන්නට කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න මෙවර ආරෝග්‍යා සුවදිවියෙන් අප කතා කළා.
    2016-01-12 08:30:00
Subscribe to ආරෝග්‍යා සුවදිවිය