ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු මෙන්ම වියට්නාම යුද ප්‍රවීණයෙකු වූ සෙනෙට් සභික ජෝන් මැකේන් | දිනමිණ

ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු මෙන්ම වියට්නාම යුද ප්‍රවීණයෙකු වූ සෙනෙට් සභික ජෝන් මැකේන්

Subscribe to ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු මෙන්ම වියට්නාම යුද ප්‍රවීණයෙකු වූ සෙනෙට් සභික ජෝන් මැකේන්