ඇවන්ට්ගාඩ් අවි ගබඩාව සම්බන්ධයෙන් වන නඩුව | දිනමිණ

ඇවන්ට්ගාඩ් අවි ගබඩාව සම්බන්ධයෙන් වන නඩුව

  • ඇවන්ට්ගාඩ් අවි ගබඩාව සම්බන්ධයෙන් වන නඩුව මාර්තු 19 දා සිට දිනපතා විභාගයට ගැනිමට අද (03දා) තීරණය කළේය.ඒ කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආර්. ගුරුසිංහගේ නියෝගයකට අනුවයි.ඇවන්ට්ගාඩ්...
    2017-10-03 07:15:15
Subscribe to ඇවන්ට්ගාඩ් අවි ගබඩාව සම්බන්ධයෙන් වන නඩුව