ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන | දිනමිණ

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන

  • ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා අතර පැවති සාකච්ඡාව අවසන් වී තිබේ.එහිදී තීරණයකට එළඹ ඇත්තේ, ඉදිරි කටයුතු සදහා කමිටුවක් පත් කිරීමට නියමිත බවයි.ජනපති සහ අගමැති සාකච්ඡාවක - UPDATEරනිල්...
    2018-02-13 16:11:00
Subscribe to ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන