ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ හිටපු අතිරේක ලේකම් වරයෙකු සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු ගණකාධිකාරීවරයෙකු වන සිසිර ගුණරත්න සහ ඒ ඩී ගුණරත්න | දිනමිණ


 

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ හිටපු අතිරේක ලේකම් වරයෙකු සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු ගණකාධිකාරීවරයෙකු වන සිසිර ගුණරත්න සහ ඒ ඩී ගුණරත්න

<div class="views-lazy-load">Loading...</div>

Subscribe to ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ හිටපු අතිරේක ලේකම් වරයෙකු සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු ගණකාධිකාරීවරයෙකු වන සිසිර ගුණරත්න සහ ඒ ඩී ගුණරත්න