තරැ ලකුණ | දිනමිණ

තරැ ලකුණ

 • මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉහළ ඇළහැර ඇළ ව්‍යාපෘතිය මඟින් වැව් 1200ක්ද, වයඹ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මඟින් වැව් 303 ක්ද, මැදිරිගිරිය සංවර්ධන ප්‍රදේශය තුළ වැව් 32ක් ද, ලග්ගල සංවර්ධන ප්‍...
  2018-06-14 19:30:00
 • තාර දමා නොමැති ගල්පස් අතරින් බස් නැවතුමේ වාහන එහා මෙහා නිතර යෑම හේතුවෙන් මුළු නගරයම දූවිල්ලෙන් වැසී යයි. ඊට විරෝධය පාමින් මේ අවට වෙ‍ෙළඳුන් විසින් වගකිවයුත්තන් හට ලිඛිතව හා...
  2018-06-14 19:30:00
 • ගාල්ල ලබුදූව‍ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් කටයුතු කරන අන්දම පිළිබඳව එම පළාතේ ගොවි ජනතාව සිටින්නේ දැඩි කලකිරීමෙනි. මෙම ලබුදූව ගොවි මධ්‍යස්ථානයේ සමහර නිලධාරීන් ගන්නා...
  2018-06-14 19:30:00
 • වර්තමානයේ විභාග පදනම් වූ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියක් ඉස්මතු වී ඇති පරිසරයක පාසල් පද්ධතිය තුළ අතීත සමාජයේ අකුරු කළ දරුවාට වඩා සුවිශේෂී වෙනසකට වර්තමාන දරුවා භාජනය වී ඇත. ගුරු කේන්ද්...
  2018-06-14 19:30:00
Subscribe to තරැ ලකුණ