දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමය | දිනමිණ

දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමය

  • ප්‍රවාහන ලේකම්වරයා සමග පැවැති සාකච්ඡා අසාර්ථක වූ නිසා දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩව සිදුකිරීමට තීරණය කළ බව දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමය පවසයි.කෙසේ වෙතත් කාර්යාලයීය මගී ජනතාව...
    2017-12-07 09:04:00
Subscribe to දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමය