දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමය | දිනමිණ

දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමය

  • දුම්රිය තිරිංග පද්ධතිවල පවතින දෝෂ ඇතුළු ගැටළු කිහිපයක් පිළිබඳ අද දිනයේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු බලවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් සිදුකිරීමට නියමිතයි.දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමයේ ලේකම් ඉන්දික...
    2018-02-14 03:32:00
  • ප්‍රවාහන ලේකම්වරයා සමග පැවැති සාකච්ඡා අසාර්ථක වූ නිසා දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩව සිදුකිරීමට තීරණය කළ බව දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමය පවසයි.කෙසේ වෙතත් කාර්යාලයීය මගී ජනතාව...
    2017-12-07 09:04:00
Subscribe to දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමය