දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය සමිති කමිටුව | දිනමිණ

දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය සමිති කමිටුව

  • වැටුප් වැඩිකිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් 03ක් මුල් කර ගනිමින් හෙට දිනයේ සිට පැය 48ක සංකේත වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇති බව දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය සමිති කමිටුව පවසයි.එම...
    2018-05-28 16:07:00
Subscribe to දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය සමිති කමිටුව