දේශපාලන කොලෝසියම | දිනමිණ

දේශපාලන කොලෝසියම

  • පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳ වැඩිපුර ඇසෙන්නේ දේශපාලනඥයන් පවසන මතිමතාන්තරය. ඔවුන් ගැන හා මැතිවරණ ගැන ජනතාව පවසන්නේ කුමක්දැයි දැන සිටීම රටේ දියුණුවට බලපාන බව බොහෝ දේශපාලකයන්...
    2017-12-06 19:30:00
Subscribe to දේශපාලන කොලෝසියම