නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය | දිනමිණ

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

  • ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසිය සඳහා නව ප‍්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වාදීමට නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් තිබේ.රජය මඟින් යහපාලන මූලධර්ම ක‍්...
    2017-09-13 05:45:30
Subscribe to නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය