නුවරඑළිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය | දිනමිණ

නුවරඑළිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

  • නුවරඑළිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ අද කැඳවූ නඩු සඳහා පෙනී සිටීමෙන් ඉවත්වීමට එහි නීතීඥවරුන් විසින්  පියවර ගෙන තිබේ.අධිකරණයේ වැඩ බලන මහේස්ත්‍රාත්වරයා ලෙස කනිෂ්ඨ...
    2017-07-06 08:45:45
Subscribe to නුවරඑළිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය