ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය | දිනමිණ

ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය

  • මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සිදුකරගෙන යන නව වාහන ලියාපදිංචිය සහ තවත් කටයුතු රැසක් ඊ මෝටරින් සේවාව ඔස්සේ පෞද්ගලික අංශයක් හරහා සිදු කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍...
    2018-03-14 09:50:00
Subscribe to ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය