ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා | දිනමිණ

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

  • මගී ප්‍රවාහන ත්‍රීරෝද බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අවම වයස වයස අවුරුදු 35ක්වේ. කෙසේ නමුත් සාමාන්‍ය ත්‍රීරෝද රථ බලපත්‍රයක් වයස අවුරුදු 18න් ලබාගැනීමේ නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මය.මෙම...
    2018-08-16 12:06:00
  • මාතර - මරදාන අතර දිවෙන සාගරිකා සීග්‍රඝාමී දුම්රියෙහි සනීපාරක්ෂක තත්ත්වය පිළීබඳව මගිීන්ගේ අප්‍රසාදය ඵලවී තිබේ.දිනකට විශාල මගීන් පිරිසක් තම දෛනික ගමනාගමන පහසුව...
    2018-07-26 05:42:00
  • දුම්රිය සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට ගැසට් කර තිබියදී සේවයට වාර්තා නොකරන දුම්රිය සේවකයින් සේවය අතහැර ගියා සේ කටයුතු කිරීමට තීරණය කල බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා...
    2017-12-09 09:20:00
Subscribe to ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා