පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණයට එරෙහිව වන පෙත්සම් | දිනමිණ

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණයට එරෙහිව වන පෙත්සම්

<div class="views-lazy-load">Loading...</div>

Subscribe to පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණයට එරෙහිව වන පෙත්සම්