රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය | දිනමිණ

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය

  • කොළඹ නගරයේ පවතින දැඩි වාහන තදබදය සඳහා පිළියම් සඳහා වන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කිරීමේ ආරම්භක පියවරක් ලෙස බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත රජයේ කාර්යාලයන්හි කාර්යාලය...
    2017-09-11 05:30:00
Subscribe to රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය